Til innholdet

1. Anvendelse

Disse abonnementsbetingelser gælder for alle abonnementer, herunder software, leveret af GSGroup Esbjerg ApS (herefter benævnt GSGroup) til brug for GSGroups enheder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. GSGroup er således ikke bundet af eventuelle af kunden fremsatte vilkår, selvom GSGroup ikke har gjort indsigelser mod sådanne vilkår.

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

2. Abonnementsaftalen


Tilbud fra GSGroup er ikke bindende, medmindre andet er aftalt. Eventuelle bindende tilbud bortfalder to uger efter tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

Endelig aftale om abonnement er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra GSGroup, og kun indholdet af denne er bindende.

Kundens abonnement træder i kraft den dag, kunden faktureres, medmindre anden dato udtrykkeligt er aftalt med GSGroup.

Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem kunden og GSGroup.

Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra kundens ordre ved tillæg, indskrænkninger eller forbehold, som kunden ikke vil acceptere, skal kunden inden 1 uge meddele dette til GSGroup. I modsat fald gælder alene ordrebekræftelsen.

Abonnementet forlænges automatisk indtil det opsiges af kunden eller GSGroup.

3. Tekniske oplysninger og tegninger

Oplysninger i kataloger, brochurer, annoncer, hjemmesider, produktinformationer, illustrationer, tegninger og andet materiale, som ikke specifikt fremgår af produktspecifikationen til den konkrete ordre, er alene vejledende.

Alle tegninger, beskrivelser og andre tekniske dokumenter, som før eller efter aftalens indgåelse er overladt til kunden, forbliver GSGroups ejendom og må ikke anvendes af kunden til andet formål end forudsat ved overladelsen. Materialet og evt. kildekoden må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overlades eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

4. Registrering afkunden og adresseoplysninger

Erhvervskunder

Er kunden en juridisk person/virksomhed eller en enkeltmandsvirksomhed (erhvervskunde), skal kunden ved aftaleindgåelsen give GSGroup oplysning om virksomhedens navn, telefonnummer, adresse (hjemstedsadresse), selskabsform og CVR-nummer samt e-mailadresse. Hvis kunden er erhvervskunde og ikke har adresse i Danmark, skal kunden oplyse et anvendeligt registreringsnummer svarende til CVR-nummer.

Privatkunder:

Er kunden en privatkunde, skal kunden ved aftaleindgåelsen give GSGroup oplysning om kundens navn, telefonnummer og adresse (folkeregisteradresse) samt e-mailadresse. GSGroup kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger.

5. Kommunikation mellem kunden og GSGroup

Al skriftlig kommunikation mellem kunden og GSGroup foregår elektronisk. Kunden modtager således som udgangspunkt ikke meddelelser med almindelig post. GSGroup kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden med almindeligt brev.

Meddelelser fra GSGroup til kunden, vedrørende kundens aftaler med GSGroup, sendes via e-mail til den e-mailadresse, som kunden har oplyst. Ved ændring af kundens e-mailadresse skal kunden straks give GSGroup meddelelse herom.

Meddelelser mv., som kunden modtager pr. e-mail til den aftalte e-mailadresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post.

Kunden har ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra GSGroup frem til den aftalte e-mailadresse.

Kunden bedes endvidere oplyse eventuel særskilt e-mailadresse, hvortil betalingsopkrævninger, ordrebekræftelser og andre meddelelser vedrørende betalinger skal sendes.

6. Pris og betaling

Pris

Medmindre andet er skriftligt aftalt, tegnes abonnement til de på tegningstidspunktets fastsatte priser. Oplysninger om de til enhver tid gældende listepriser og rabatordninger kan fås ved henvendelse til GSGroup.

GSGroup er berettiget til at opkræve oprettelsesafgift, forbrugsafgifter samt gebyrer og specifikke afgifter for tillægsydelser og/eller engangsydelser mv.

GSGroup tager forbehold for at ændre prisen i tilfælde af moms-, og afgiftsændringer.

Betaling

Abonnement betales, afhængig af abonnementstype, enten forud for et halvt eller et helt år med hovedopkrævning 1. januar og 1. juli.

GSGroup er berettiget til at opkræve rykkergebyr og morarente efter rentelovens regler i tilfælde af manglende betaling. Udebliver betalingen efter overskridelse af den normale betalingsfrist forbeholder GSGroup sig retten til at lukke ned for kundens serverforbindelse. Modtages betalingen herefter, åbnes kundens serverforbindelse igen. Udeblivende betaling betragtes ikke som en opsigelse af abonnementsaftalen.

GSGroup sender regninger til kunden via e-mail. Har kunden ikke opgivet en gyldig e-mailadresse er GSGroup berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr pr. udsendt regning. Kunden opfordres til at tilmelde regninger til Betalingsservice.

Oplysninger vedr. Betalingsservice:

PBS nummer: 04106407

Debitor gruppe: 00001

Kundenummer: Fremgår øverst på fremsendte faktura.

Bemærk:

Kunden skal fortsætte medat betale tilsendte regninger fra GSGroup indtil GSGroup abonnementet fremgår på kundens oversigt over betalingsaftaler fra Betalingsservice.

Spørgsmål vedr. betaling skal sendes pr. e-mail til: bogholderi@gsgroup.dk.

7. Levering og forsinkelse


Kundens abonnement træder i kraft den dag kunden faktureres, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Såfremt GSGroup ikke kan stille abonnementet til rådighed fra dagen for fakturering, skal kunden straks underrettes skriftligt herom med angivelse af årsag samt med oplysning om, hvornår abonnementet kan stilles til rådighed.

Hvis forsinkelsen skyldes force majeure, jf. punkt 15, forsinkelse fra underleverandør, manglende betaling af abonnement eller dele heraf eller andre hindringer, som kunden er ansvarlig for, udskydes abonnementets ikrafttræden med så mange dage, som under hensyntagen til alle omstændigheder skønnes rimeligt.

Kundens rettigheder i forbindelse med forsinkelse, som kan tilregnes GSGroup, følger af dansk rets almindelige regler.

8. Fejlafhjælpning


GSGroup er forpligtet til at afhjælpe større fejl og mangler ved softwaren, som forringer brugen af abonnementet væsentligt.

Kunden kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til GSGroup. GSGroup vil herefter påbegynde afhjælpningen inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold.

Er fejlen eller driftsforstyrrelsen forårsaget af forhold, som kan tilregnes kunden, herunder fejl i kundens software, hardware eller manglende internetforbindelse, forbeholder GSGroup sig ret til at fakturere kunden for den forbrugte tid.

Undlader kunden at anmelde en fejl uden ugrundet ophold, bortfalder retten til afhjælpning.

9. Ansvar

GSGroup er ikke ansvarlig for nogen form for tab eller skade som følge af tekniske fejl i forbindelse med abonnementet, herunder softwaren, eller brugen heraf, som skyldes fejl eller forsømmelse fra kundens side.

GSGroups ansvar er under alle omstændigheder begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at abonnementet ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende.

GSGroup fraskriver sig ethvert ansvar for tab, som følge af uvedkommendes adgang til loggede oplysninger.

Yderligere fraskriver GSGroup sig ansvar for tab, forårsaget af forstyrrelser eller nedbrud i forbindelse med GSGroup opdateringer af GSGroups servere, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller tab forårsaget af andre udefrakommende forstyrrelser.

10. Software

Kunden erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til softwaren. Ud over dette erhverver kunden ingen rettigheder til softwaren. Kunden har ikke adgang til kildekoden til softwaren. Brugsretten er betinget af, at der betales for et løbende abonnement hos GSGroup.

11. Brugen af abonnementet

Brugen af GSGroups abonnement forudsætter, at kunden allerede er i besiddelse af en af GSGroups enheder.

Herudover er det – for at kunne modtage oplysninger om enhedens placering – nødvendigt med en aktiv forbindelse til internettet. Enheden udsender lokalitet via GSM-signal, hvorfor oplysninger om enhedens placering er afhængig af, at enheden er i et område med GSM-signal.

Kunden opfordres til at have høj sikkerhed i forbindelse med opbevaring og deling af abonnementsoplysninger, herunder log-on oplysninger.

Informationer kunden modtager, må ikke bruges i ulovligt øjemed.

Abonnementet må udelukkende anvendes med GSGroups enheder.

Overtrædelse af vilkår og betingelser for brugen af abonnementet, kan medføre lukning af abonnementet og tab af forudbetalt abonnement.

12. Indsamling af data vedr. produktets placering

Ved brug af GSGroups abonnement logges informationer om enhedens placering.

Enhedens placering logges på GSGroups server, ligesom det for kunden er muligt at give andre brugere adgang til oplysninger om enhedens placering.

Brugeren må være opmærksom på, at enhedens placering logges. Det er kundens ansvar at underrette evt. brugere om denne logning i henhold til gældende regler.

Logoplysningerne lagres i en 2-årig periode på GSGroups server. Oplysninger hverken videregives eller sælges til tredjemand, men anvendes til statistik og forbedring af kundeoplevelse. Kunden har mulighed for at få udleveret kopi af egne oplysninger.

13. Ændringeri abonnementet

Kundens ændringer

Kunden kan frit ændre abonnementsaftalen.

Kunden skal sende de ønskede ændringer til GSGroup skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbetaf den nuværende abonnementsperiode.

GSGroups ændringer

GSGroup kan ændre abonnementsvilkårene samt priser med et skriftligt varsel på mindst én måned.

Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder nedsættelseaf priser, ellerændring af priser for engangsydelser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Tilsvarende gælder forhøjede priser, der skyldes forhøjede afgifter, fx forbrugsafgifter eller moms.

Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet efter ændringerne, kan abonnenten i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

14. Ophør af abonnementet

Opsigelse

Abonnementsaftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal sendes skriftligt til GSGroup enten via e-mail til bogholderi@gsgroup.dk eller pr. brev.

Særligfortrydelsesretfor privatkunder

Er kunden en privatkunde (forbruger) er der 14 dagesfortrydelsesret fra den dag privatkunden har modtaget ordrebekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis bestillingen er sket ved fremmøde på GSGroups forretningssted eller hosforhandlereaf GSGroups tjenester.

Hvis privatkunden fortryder aftalen,skal privatkunden skriftligt meddele dette til GSGroup på e-mail: bogholderi@gsgroup.dk.

Har GSGroup helt eller delvist leveret en tjeneste til privatkunden inden fortrydelsesrettens udløb, skal privatkunden betale for denne til de gældende priser.

Ophævelse

GSGroup har til enhver tid ret til straks at ophæve kundens abonnement, hvis kunden misligholder abonnementet. En sådan ophævelse meddeles skriftligt til kunden.

Misligholdelse omfatter, men er ikke begrænset til, manglende betaling senere end 14 dage efter forfaldsdag, anvendelse af GSGroup abonnementet til andet end GSGroup enheder og tilfælde, hvor kunden har givet forkerte oplysninger, eller tilbageholdt oplysninger for GSGroup.

Såfremt der er tegnet et online abonnement som ved abonnementsudløb kræver, at kunden indbetaler med kreditkort for at forlænge abonnementet yderligere, forbeholder GSGroup sig retten til at lukke for SIM-kortet og dermed opsige abonnementet, såfremt der ikke er indbetalt for forlængelse inden 6 måneder fra udløbsdato.

15. Force Majeure

GSGroup er ansvarsfri for enhver forsinket eller mangelfuld abonnementsydelse, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som ligger udenfor GSGroups rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, eksplosion, brand, naturkatastrofer, offentlige forskrifter, forbud og påbud, strejke, lockout, slow-down, fratræden af nøglepersoner eller forsinkelse eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, edb-vira eller manglende energiforsyning. Samtlige af kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan således hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod GSGroup.

16. Lovvalg, værneting og afgørelse aftvistigheder

Eventuel tvist skal tilstræbes afgjort i mindelighed parterne imellem. Enhver tvist udspringende af abonnementsaftalen, herunder aftalens eksistens og gyldighed, disses vilkår og anvendelse, samt abonnementets overensstemmelse med aftalen, er underlagt dansk ret. Værneting forretssager er de ordinære domstole med Retten i Esbjerg hhv. Vestre Landsret eller kundensalmindelige værneting efter GSGroups valg.