Til innholdet

1. Generelt

1.1 Disse salgs og leveringsbetingelser gælder mellem GSGroup Esbjerg ApS (herefter kaldet ”GSGroup”) og kunden (herefter kaldet ”Kunden”) ved ethvert salg, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige nærværende betingelser. Kunden accepterer vilkårene ved afgivelse af sin bestilling eller bekræftelse af et tilbud fra GSGroup.

1.2 GSGroup kan nægte at levere, såfremt Kunden ikke accepterer disse salgs og leveringsbetingelser.

1.3 GSGroups medarbejdere er ikke bemyndiget til at indgå mundtlige aftaler udover eller i strid med disse salgs og leveringsbetingelser.

1.4 Kunden gøres opmærksom på, at GSGroup løbende kan foretage ændringer i vilkårene, og Kunden opfordres derfor til at gøre sig bekendt med vilkårene hver gang, der indgås en aftale med GSGroup.

2 Generelle kontakt og virksomhedsoplysninger

2.1 GSGroups fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

GSGroup DK ApS
Høgevej 19
6705 Esbjerg Ø

CVR: 41 55 15 26

2.2 Kunden har mulighed for at kontakte GSGroup support i GSGroups åbningstider, som er mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 15.30 på tlf.nr. 76 13 44 44

3 Tekniske oplysninger, oplysninger, produktinformationer, tegninger, kataloger, ­beskrivelser m.v.

3.1 De i GSGroups brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelse af mål, vægte eller lignende er kun orienterende og er kun forpligtende i det omfang der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud eller ordrebekræftelse.

3.2 GSGroup forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen uden forudgående varsel til Kunden. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke Kunden til nogen form for kompensation.

3.3 Alle tegninger og teknisk dokumenter der overlades Kunden før eller efter aftalens indgåelse forbliver GSGroups ejendom. Tegninger og tekniske dokumenter må kun anvendes ved udførelse, igangsætning, drift og vedligeholdelse af leverancen, og må ikke uden GSGroups skriftlige samtykke kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand.

4 Aftaleindgåelse – tilbud og ordrebekræftelse

4.1 Bindende aftale er først indgået, når Kunden har accepteret et skriftligt tilbud i overensstemmelse med tilbuddets indhold, eller når GSGroup enten har påbegyndt levering eller fremsendt skriftlig ordrebekræftelse på afgivet kundetilbud.

4.2 Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen. Er der uoverensstemmelser mellem tilbud, afgivne oplysninger og ordrebekræftelse, har ordrebekræftelsen forrang.

4.3 Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte vare altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er angivet i tilbuddet.

4.4 Kunden er forpligtet til at kontrollere fremsendte ordrebekræftelser. Eventuelle indsigelser mod indholdet af ordrebekræftelsen skal fremsættes straks og skriftligt.

5 Priser

5.1 Alle prisangivelser er angivet i DKK inklusive moms og eksklusive forsendelse og gebyrer, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Alle priser er dagspriser, og Sælger kan løbende ændre disse, men ikke for så vidt angår allerede bestilte varer og/eller tjenesteydelser.

5.2 Omkostninger til installation og idriftsætning er ikke omfattet af de opgivne priser, medmindre
andet er skriftligt aftalt.

5.3 Den samlede pris der skal betales, inklusive forsendelse, omkostninger til installation og idriftsætning samt gebyrer ved betaling med betalings eller kreditkort m.v., opgøres og fremgår i forbindelse med præsentation af varen, hvor dette er muligt. Den samlede pris opgøres og oplyses endvidere inden afslutning og gennemførelse af købet.

5.4 I tilfælde, hvor prisen ikke endeligt kan beregnes forud for den endelige ordreafgivelse, oplyser
Sælger den måde, hvorpå den samlede pris skal udregnes.

5.5 Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt andre forhold, der kan medføre oplysninger af forkerte priser.

6 Betaling

6.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med den af GSGroup afsendte ordrebekræftelse eller faktura. Hvor ikke andet er angivet i ordrebekræftelsen eller fakturaen, forfalder købesummen til betaling 14 dage efter fakturadatoen. GSGroup er berettiget til at udstede faktura straks ordren er optaget.

6.2 GSGroup kan kræve, at levering og/eller produktion af varer kun kan ske mod hel eller delvis forudbetaling.

6.3 GSGroup har ret til at undersøge Kundens kreditværdighed.

6.4 Ved overskridelse af betalingsfristen har GSGroup krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdatoen med den til enhver tid gældende procesrente. GSGroup er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykkerskrivelse.

6.5 Ved Kundens betalingsmisligholdelse er GSGroup berettiget til at tilbageholde andre igangværende, men endnu ikke effektuerede leverancer til Kunden. GSGroup er endvidere berettiget til at hindre overgivelse af afsendte leverede varer og til at annullere tidligere afgivne tilbud og/eller ordrebekræftelser, indtil Kunden har erlagt købesummen samt påløbne renter. Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med GSGroup, er GSGroup i tilfælde af Kundens forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Kunden stiller fornøden sikkerhed.

6.6 Såfremt levering udskydes på grund af Kundens forhold, sker der ikke ændring af tidspunktet for betaling.

6.7 Kunden er ikke berettiget til at foretage tilbagehold i betaling af fakturabeløb, heller ikke i tilfælde af fremsat reklamation forinden fakturaens forfaldstidspunkt.

7 Levering

7.1 Leveringstiden regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:
a) GSGroups bekræftelse af Kundens ordre.
b) Afklaring af alle tekniske og kommercielle forhold.

7.2 Det forventede leveringstidspunkt vil fremgå af det afgivne tilbud. Leveringstiden er efter bedste skøn angivet så nøjagtigt som muligt. GSGroup påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af overskridelse af leveringstiden.

7.3 Hvor tilbuddet ikke indeholder oplysninger om leveringstid, vil levering ske indenfor rimelig tid, som i alle tilfælde kan være minimum 30 dage. Delleverancer kan finde sted.

7.4 Sker der afvigelser i forhold til det oplyste omtrentlige leveringstid, informerer GSGroup Kunden herom.

7.5 Skal Sælger sende varen, anses levering for sket, når varen er kommet i Kundens besiddelse. Hvis varen er overdraget til en fragtfører, som Kunden har indgået aftale med, og som ikke var blandt dem, der blev tilbudt af Sælgeren, anses leveringen for sket, når varen er kommet i fragtførerens besiddelse. Risikoen overgår således til Kunden, når varen er kommet i Kundens besiddelse eller er overdraget til en fragtfører.

7.6 Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på GSGroup eller tredjemands lager. GSGroup er berettiget til at opkræve lagerleje og få dækket omkostninger m.v.

7.7 Vælger Kunden på grund af GSGroups væsentlige forsinkelse at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at fremsætte krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

7.8 Forårsages GSGroups forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, udskydes GSGroups leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse. Kan GSGroup som følge af Kundens forsinkelse ikke disponere over de interne ressourcer som forudsat, er GSGroup berettiget til at kræve vederlag for de medarbejdere, der var disponeret til levering af ydelsen henholdsvis de ekstraordinære ressourcer, som GSGroup har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen.

8 Forsinkelse

8.1 Foreligger der en væsentlig forsinkelse med levering, jf. pkt. 7, og medfører forsinkelsen en større ulempe for Kunden, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse, medmindre forsinkelsen skyldes en force majeure situation, jf. også pkt.16.

8.2 Omfatter den hæveberettigende forsinkelse kun en del af den samlede leverance, er Kunden alene berettiget til at hæve aftalen for den forsinkede del af leverancen.

8.3 Kunden kan ikke udøve andre misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af forsinkelse.

9 Fortrydelsesret

9.1 Kunden har 14 dages fortrydelsesret for varer og/eller tjenesteydelser, der købes uden at GSGroup og Kunden mødes. Fortrydelsesretten gælder dog ikke varer, der er fremstillet efter særlige specifikationer eller som i øvrigt har fået et tydeligt personligt præg.

9.2 Fortrydelsesretten løber fra den dag varen modtages. Leveres ordren af flere omgange, regnes fortrydelsesretten fra den dag, hvor sidste del af ordren leveres.

9.3 Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor aftalen indgås, hvis aftalen vedrører en tjenesteydelse.

9.4 Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fortrydelsesfristen den følgende hverdag.

9.5 Udøvelse af fortrydelsesretten kræver afgivelse af utvetydig erklæring herom til GSGroup. Kunden har bevisbyrden for, at denne har gjort brug af fortrydelsesretten.

9.6 Fortrydelsesretten kan ikke udnyttes ved afvisning af varen ved modtagelse, medmindre der samtidig gives utvetydig erklæring om udnyttelse af fortrydelsesretten.

10 Returnering og tilbagebetaling

10.1 Når Kunden har meddelt GSGroup, at denne vil benytte sig af fortrydelsesretten, jf. pkt. 9, skal varerne returneres hurtigst muligt og altid indenfor 14 dage.

10.2 Varen skal returneres til:

GSGroup Esbjerg ApS
Skagerrakvej 1
6715 Esbjerg N


10.3 Kunden bærer selv risikoen og ansvaret for varerne under returneringen, og indtil GSGroup har modtaget dem. GSGroup anbefaler derfor, at varerne pakkes forsvarligt og sikkert inden returneringen, og at kvittering for afsendelsen af varerne opbevares.

10.4 Kunden afholder selv alle udgifter ved returnering af varerne.

10.5 Senest 14 dage efter modtagelse af meddelelse om fortrydelse af købet, tilbagebetales alle beløb modtaget i forbindelse med købet der fortrydes, inklusive varens fulde pris, gebyrer samt eventuelle leveringsomkostninger svarende til den billigste standard leveringsmetode som GSGroup har tilbudt, uanset konkret valgt leveringsform.

10.6 Medmindre Kunden udtrykkeligt har anmodet om andet, sker tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved gennemførelsen af købet.

10.7 GSGroup kan dog uanset det ovenstående tilbageholde tilbagebetalingen, indtil GSGroup har modtaget varen, eller dokumentation for, at varen er returneret til GSGroup.

10.8 Som udgangspunkt skal varen fremstå som ny ved tilbageleveringen, og varen skal kunne sælges videre til en anden kunde. Kunden hæfter dog kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

10.9 Hvis Kunden tager varen i brug inden udnyttelse af fortrydelsesretten og tilbageleveringen, eller skades varen under returforsendelsen, hæfter Kunden derfor for varens værdiforringelse.

10.10 Ved tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale kan Kunden pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret, hvis aftalens opfyldelse på Kundens udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb og GSGroup godtgør, at Kunden er blevet oplyst om fortrydelsesretten og om det beløb, der skal betales.

11 Reklamation og mangler

11.1 GSGroup yder to (2) års reklamationsret på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

11.2 For at en reklamation kan anses for berettiget kræves i alle tilfælde, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler. Reklamation over for GSGroup for mangler der blev eller burde blive opdaget ved denne undersøgelse, skal fremsættes senest to (2) måneder efter, at Kunden har modtaget varen og/eller tjenesteydelsen. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

11.3 Reklamationen skal være skriftlig. Reklamation medfører ikke, at Kunden kan undlade at overholde aftalte betalingsbetingelser, jf. også pkt. 6.7.

11.4 For mangler, som hverken blev eller burde være opdaget i forbindelse med opfyldelse af undersøgelsespligten ved levering, skal reklamation fremsættes inden for rimelig tid efter manglen kan konstateres og senest inden udløb af reklamationsperioden.

11.5 Sammen med Kundens reklamation skal der medfølge billedmateriale, der visuelt kan dokumentere, at varen og/eller tjenesteydelsen er mangelbehæftet.

11.6 Ved mangler ved det købte, kan Kunden i overensstemmelse med købelovens § 78 vælge mellem 1) afhjælpning af manglen, 2) omlevering, 3) passende afslag eller 4) ophævelse af købet forudsat manglen ikke er uvæsentlig. Afhjælpning eller omlevering kan dog nægtes, hvis dette er umuligt, eller det vil påføre GSGroup uforholdsmæssige omkostninger.

11.7 Hvis GSGroup tilbyder at afhjælpe en mangel eller foretage omlevering, kan Kunden ikke kræve et forholdsmæssigt afslag eller hæve købet.

11.8 GSGroup afholder (rimelige) omkostninger til returnering af varen og genfremsender den uden beregning.

11.9 GSGroups ansvar for mangler omfatter ikke fejl, der skyldes en af Kunden foreskrevet konstruktion eller udførelse. GSGroups ansvar omfatter ikke mangler der skyldes ændringer, reparationer eller anvendelse der ikke er skriftligt godkendt af GSGroup.

11.10 GSGroup afgør om mangelafhjælpningen skal ske hos Kunden eller hos GSGroup. Mangelafhjælpningsansvaret dækker ikke omkostninger til transport, rejseudgifter og/eller forsendelse.

12 Ejendomsforbehold

12.1 Varen er solgt med ejendomsforbehold og er GSGroups ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af GSGroup på Kundens vegne.

13 Produktansvar

13.1 GSGroup påtager sig produktansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter eller ydelser leveret fra GSGroup i overensstemmelse med produktansvarslovens regler, forudsat skaden skyldes en defekt ved det leverede produkt og forudsat det leverede produkt er anvendt i overensstemmelse med dets formål og medfølgende instrukser. Ethvert produktansvar som udviklet i retspraksis er udtrykkeligt fraskrevet.

13.2 GSGroups produktansvar omfatter ikke skade på selve det leverede produkt.

13.3 Produktansvaret dækker endvidere ikke formuetab forbundet med nyerhvervelse, reparation m.v. af det leverede defekte produkt, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab som følge af en i øvrigt dækket person eller tingsskade.

13.4 Produktansvaret dækker endvidere ikke skade på eller tab vedrørende ting, som det leverede defekte produkt er gjort en del af, indarbejdet i eller sammenføjet med, eller tab vedrørende ting, som det leverede defekte produkt benyttes til fremstilling eller bearbejdning af.

13.5 Produktansvaret omfatter kun skade forvoldt af et leveret produkt eller ydelse, når benyttelsen er sket i Danmark.

13.6 I det omfang GSGroup måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er Kunden forpligtet til at holde GSGroup skadesløs i samme omfang som GSGroups ansvar er begrænset i disse salgs og leveringsbetingelser. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til nærværende pkt. 13 skal denne part straks underrette den anden part herom. GSGroup og Kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller den voldgiftsret, der behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skader eller tab som påstås forårsaget af leverancen.

13.7 Det maksimale krav, der kan gøres gældende mod GSGroup for et produktansvar for tingsskade er DKK 10 millioner.

14 Særligt vedrørende softwareleverancer

14.1 ”Software” omfatter alle leverede programprodukter, herunder sikkerhedskopier, dokumentation og programmedier.

14.2 Software og alle hertil hørende rettigheder, herunder ophavsret, copyrights og industrielle rettigheder m.m., er og forbliver GSGroups ejendom med mindre der er tale om leverancer fra tredjemand, hvis betingelser i så fald er gældende.

14.3 Slutkunden er uberettiget til at sælge, pantsætte, overlade, udlåne eller udleje software, hverken helt eller delvist til andre, hvad enten dette sker vederlagsfrit eller mod betaling.

14.4 Kunden kan dog overdrage sine rettigheder og forpligtigelser, forudsat Kunden selv ophører med enhver anvendelse af software med tilhørende hardware.

14.5 Kunden er uberettiget til at fjerne varemærker, varenavne eller lignende.

15 Ansvarsbegrænsning


15.1 GSGroup er ikke erstatningsansvarlig for a) forsinkelse, b) annullering af ordre, c) krænkelse af tredjemands rettighed.

15.2 Uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, er GSGroup ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelser og lignende. GSGroups ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den vare (eller mangel af samme), hvorpå kravet baseres.

15.3 GSGroups økonomiske ansvar, hvor dette ikke er fraskrevet, er i alle tilfælde begrænset til den mangelfulde vares pris.

15.4 I den udstrækning GSGroup måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde GSGroup skadesløs i samme omfang, som GSGroups ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.15.

16 Force majeure

16.1 GSGroup er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der efter aftalens indgåelse indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter GSGroups opfyldelse af aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker, lockouts, edbvira, hacking, påbud fra offentlige myndigheder og/eller rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som GSGroup ikke har direkte kontrol over.

17 Personoplysninger

17.1 Ved at acceptere disse salgs og leveringsbetingelser, giver Kunden samtidig samtykke til at GSGroup kan behandle Kundens personlige data, som Kunden afgiver til GSGroup i forbindelse med bestilling af ordren. GSGroup vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål end angivet i disse salgs og leveringsbetingelser eller videregive dem til andre personer, medmindre Kunden har givet samtykke hertil. GSGroup kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis GSGroup enten bliver pålagt at gøre dette i henhold til lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

18 Lovvalg og værneting

18.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem Sælger og Kunden, er underlagt dansk ret, CISG og lovvalgsregler undtaget. Tvister skal eksklusivt afgøres ved de danske domstole.

19 Diverse

19.1 Hvis nogen del af disse salgs og leveringsbetingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse salgs og leveringsbetingelser.